Garanties

Garanties SGG CLIMALIT® & SGG CLIMALIT PLUS®

Tots els envidraments SGG CLIMALIT® i SGG CLIAMLIT PLUS®compten amb la garantia de VITRAL GRUP per un període de 10 anys des de la data de fabricació.

Què cobreix la garantia?

Cobreix tots els defectes de fabricació que es manifesten en forma de taques a l'interior de la cambra doble o triple de l'envidrament, originades per condensació d'humitat o per dipòsit de pols.

Tot això, sempre que:

Les peces de SGG CLIMALIT® / SGG CLIMALIT PLUS® haurien estat muntades correctament en una fusteria adequada.
En la instal·lació de les finestres, s'haurien respectat les especificacions i les normes de posada en obra, recollides en la normativa oficial o en el Manual del Vidre de Saint-Gobain.
El manteniment regular de la finestra hagi estat l'adequat. La falta de neteja o un manteniment inadequat podria causar obstrucció del drenatge en el galze de la fusteria i danyar el doble vidre. Aquests danys no seran coberts per aquesta garantia.

  • Manual de producte i toleràncies

Política de Qualitat
  • Política de Qualitat